Batérie a akumulátory

Batéria, akumulátor, čiže elektrochemický článok je chemický zdroj elektrického napätia. Sústavu dvoch alebo viacerých elektrochemických článkov, ktoré sú vzájomne prepojené delíme na primárne (na jedno použitie) nazývané ako batérie a čítať viac ...

Legislatíva

Batérie a akumulátory sú vzhľadom na ich potenciál negatívneho vplyvu na životné prostredie predmetom prísnej legislatívnej regulácie ako na národnej, tak aj na európskej úrovni. V rámci regulácie zo strany Európskej čítať viac ...

Čo Vám batback prinesie

Zavedenie systému batback nie je zákonnou povinnosťou pre žiadneho prevádzkovateľa budovy, teda ani budovy určenej na prenájom administratívnych, obchodných, kultúrnych, rekreačných či ubytovacích priestorov. Ide o možnosť založenú na báze čítať viac ...

Zrealizované projekty

V súčasnosti je zber batérií a akumulátorov plne funkčný v dvoch administratívnych prevádzkach budov TOWER 115 a  J&T Banky v River House  v Bratislave. Prvé výsledky naznačujú, že zber má význam a preto ho v prípade čítať viac ...

/projekt/18 /projekt/46 /projekt/47 /projekt/48
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3

Prevádzkovateľwww.cenvis.sk

Čo je batback

batback je systém zberu použitých prenosných batérií z administratívnych budov, obchodných a kultúrnych centier, prípadne rekreačných a ubytovacích zariadení, čiže z miest, kde sa denne sústreďuje množstvo obyvateľov, návštevníkov a zamestnancov. Z bežnej spotreby týchto ľudí, no aj z činnosti spoločností či firiem sídliacich v administratívnych budovách vzniká komunálny odpad, ktorého súčasťou a zároveň nebezpečnou zložkou sú aj použité prenosné batérie a akumulátory. Vzhľadom na ich možný negatívny vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie by sa tieto batérie a akumulátory po skončení ich životnosti mali zbierať oddelene. Uvedená požiadavka je spravidla vyjadrená symbolom prečiarknutého kontajnera vyobrazeného priamo na batériách a akumulátoroch, prípadne na ich obale.

Najpoužívanejšia značka pre vyznačenie zákazu vhadzovania batérií a akumulátorov do bežného komunálneho odpadu

Charakter a dostupnosť zberného kontaktného miesta s osobami, u ktorých sa predpokladá vznik tohto špecifického druhu odpadu (použitých prenosných batérií a akumulátorov), vytvára reálny predpoklad na zozbieranie významného množstva batérií a akumulátorov aj z domácností. Tým môže každý, kto sa do systému zapojí, významným spôsobom znížiť podiel tohto špecifického odpadu na celkovom objeme komunálnych odpadov.

Batback je vytvorený pre odber všetkých bežných druhov prenosných batérií alebo akumulátorov bez ohľadu na ich zloženie, veľkosť a to, či sú jednorazové alebo opakovane nabíjateľné. Ide predovšetkým o gombíkové batérie, tužkové batérie (typu AAA, AA, C a D), 9V batérie, akumulátory z notebookov a mobilných telefónov, čiže sady batérií alebo akumulátorov, ktoré sú hermeticky uzavreté a môžu sa ručne prenášať. Viac v časti „batérie a akumulátory“.

Čo systém batback zahŕňa:

 • bezpečný odber odpadovej komodity, ktorou sú všetky bežné druhy prenosných batérií a akumulátorov bez ohľadu na ich zloženie, a s použitím zberných nádob na to určených
 • riadené zhromažďovanie zozbieraných odpadov (použitých batérií a akumulátorov) na jednom mieste (dočasný sklad) a v nádobe zodpovedajúcej požiadavkám platných právnych predpisov vrátane predpísaného označenia a vybavenia
 • zabezpečenie prepravy odpadovej komodity subjektom s príslušným povolením a zabezpečovanie predpísanej sprievodnej dokumentácie
 • zabezpečenie ekologickej likvidácie (spracovania) odpadovej komodity (predovšetkým recyklácie) v zariadení s platnou autorizáciou v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • priebežné vedenie zákonom predpísanej evidencie o odpadovej komodite a pravidelné výkazníctvo v zmysle platných právnych predpisov
 • súčinnosť pri zapracovaní otázky nakladania s týmto odpadom do vnútorných prevádzkových predpisov budovy, v ktorej sa o zber zavedie
 • informačný servis pre vlastníkov, správcov, nájomcov budovy (informačná tabuľa v mieste odberu, newsletter, web stránka).


Zberné nádoby

Pre zavedenie systému batback v konkrétnych prevádzkových podmienkach budovy sa snažíme nájsť vhodné typy zberných nádob, aby svojim výzorom nenarúšali interiér budovy. Pozitívne ohlasy máme napr. s osadením špeciálnych nerezových nádob s výstižným tvarom tužkovej batérie s rozmerom 245 x 635 mm a okrúhlym výrezom na vhadzovanie. Viac v časti „zrealizované projekty“.

 

Informačná tabuľa

S umiestneným zbernej nádoby je spojené aj osadenie informačnej tabule, ktorá obsahuje základné informácie o potrebe a význame separovaného zberu použitých batérií a akumulátorov. V prípade bezplatnej formy systému batback môže tabuľa obsahovať aj voľnú plochu určenú pre zviditeľnenie prispievateľov dlhodobej udržateľnosti systému batback. Viac v časti „zrealizované projekty“.

 

Kde batérie končia

Samotnú prepravu a zhodnotenie zozbieraných batérií a akumulátorov realizujeme v spolupráci so spoločnosťou, ktorá disponuje všetkými potrebnými povoleniami na nakladanie s týmto druhom odpadu, vrátane autorizácie v zmysle § 8 ods. 3 písm. a) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov.

 

Čo sa s použitou batériou stane

Batérie sú automaticky triedené na základe röntgenového snímania podľa fyzikálno-chemického zloženia, čím sa vytvorí základná podmienka získania a návratnosti kovov a iných prvkov, ktoré sa vracajú do opakovanej výroby v priemysle.

Táto technológia získala na medzinárodnej konferencii TOP 2011 cenu za environmentálnu technológiu.

 

Čo do batback nepatrí

Systém batback nie je určený pre zber priemyselných ani automobilových batérií či akumulátorov. Viac v časti „batérie a akumulátory“.

 

Modely zavedenia systému batback

V súčasnosti je možné zberový systém batback zaviesť formou niektorého z týchto modelov:

 • ako činnosť, realizovanú v rámci poskytovania služieb spojených s nájmom – v tomto prípade prevádzkovateľ budovy hradí náklady spojené so zriadením zberného miesta a jeho prevádzkou, pričom je na jeho rozhodnutí, ako si náklady zohľadní v povinných úhradách jednotlivých nájomcov
 • ako bezplatný systém – zavedenie bezplatného modelu (bezplatného pre vlastníka/prevádzkovateľa budovy a užívateľov budovy) je závislé od získania potrebných externých finančných zdrojov z rôznych dobrovoľných finančných schém, prípadne od individuálnych darcov, preto uplatnenie takéhoto modelu je závislé od podmienok konkrétnej budovy, ktoré je nevyhnutné vopred prerokovať na osobnom stretnutí.

 

V prípade potreby podrobnejších informácií nás neváhajte kontaktovať.